O klubie

O klubie

Regulamin


§1. ZAKRES USŁUG

 

§ 1.1 Fitness Klub Artemis z siedzibą w Mielcu przy ulicy Piotra Skargi 9, zwany dalej Klubem świadczy usługi rekreacyjno – sportowe zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 

§ 2.1 Po wejściu Klienci Klubu dezynfekuą dłonie, następnie aktywują kartę przez przyłożenie do czytnika. 

 

2.1.1. Klienci zobowiązani są do rezerwacji na wszystkie zajęcia taneczne, fitness i prozdrotowne. Zajęcia prowadzone są od 5 osób. 

 

§ 2.2  Osoby biorące udział w zajęciach deklarują, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność. Mają też prawo odmówić wykonania danego ćwiczenia, jeśli uważają że jest dla nich niezdrowe lub niewskazane. Osoby z gorączką, przebywające za granicą w ostatnich 2 tygodniach, oraz mające kontakt z chorymi na COvid 19 nie będą mogły wejść na teren klubu.


2.2.1 Osoby z problemami zdrowotnymi (np. urazy kręgosłupa lub stawów), a także kobiety w ciąży, proszone są o konsultację z lekarzem.

 

§ 2.2.2. Osoby decydujące się na uprawianie aktywności fizycznej i ćwiczeń lub udział w jakimkolwiek programie żywieniowym bez konsultacji z lekarzem przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za uprawianie aktywności fizycznej i ćwiczeń, korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń i sprzętu treningowego oraz udział w jakimkolwiek programie żywieniowym.

 

2.2.2. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

 

§ 2.2 Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w szafkach, czy innych miejscach Klubu.

 

§ 2.3 Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do stosowania jego postanowień.

 

§ 2.3.1. Uczestnicy zajęć fitness i klienci siłowni wyrażają zgodę na fotografowanie i nagrywanie, oraz na wykorzystywanie tych materiałów przez Klub w celach reklamowych i promocyjnych w artykułach, serwisie internetowym Facebook oraz na stronie internetowej Klubu. 

 

§ 2.4 Klienci Klubu zobowiązani są do:

 

 • powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Klubu innym osobom, skutkować uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia albo pomieszczeń Klubu, zakłócać pracownikom Klubu wypełnianie ich obowiązków;
 • przecierania i dezynfekowania powierzchni maszyn z których korzyststali,
 • przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania;
 • stosowania się do instrukcji użytkowania wyposażenia Klubu;
 • stosowania obuwia zamiennego na terenie sal do ćwiczeń;
 • rezerwacji na wszystkie zajęcia, 
 • podporządkowywania się poleceniom obsługi;
 • poszanowania mienia Klubu;
 • nie używania telefonów komórkowych w trakcie pobytu na salach ćwiczeń.

 

§ 2.5 Na terenie Klubu zabrania się:

 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;
 • używania tytoniu;
 • używania środków z zawartością sterydów, środków odurzających, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków;
 • wprowadzania zwierząt;
 • handlu i akwizycji;
 • naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właścicieli Klubu;
 • wprowadzania na sale dla ćwiczących dzieci do lat 16-stu, za wyjątkiem terminów zajęć przeznaczonych dla dzieci;
 • wnoszenia napojów w szklanych i otwartych naczyniach za wyjątkiem zakupionych w recepcji Klubu;
 • bez zgody właścicieli, wnoszenia na teren Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

§ 2.6 Czas przebywania na terenie Klubu wynosi:

 • zajęcia na siłowni do 90 minut;
 • zajęcia grupowe 55 minut.

 

§ 2.7 Godziny otwarcia:

 • Fitness Klub Artemis jest czynny: poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 22:00, 
  w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 i w niedziele od 8:00 do 12:00.
 • Fitness Klub Artemis zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia w okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na terenie Klubu.

 

§3. SPRZEDAŻ USŁUG

 

Sprzedaż usług następuje w formie wykupienia karnetu. Rodzaje dostępnych kart członkowskich oraz karnetów zawarte są w załącznikach odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

 

3.1 Karnety

 

Szczegółowa oferta obejmująca karnety zawarta jest w aktualnym cenniku.

 

§ 3.1.1.Klub zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania karnetu bez wskazania przyczyny.

 

§ 3.1.2 Wszystkie karnety w Klubie ważne są 28 dni od daty dokonania płatności lub daty podanej w dniu dokonania płatności. Nie dotyczy promocji.

 

§ 3.1.3 Rezerwacje na wskazane zajęcia dla Klientów korzystających z usług Klubu poprzez zakup karnetów możliwa jest z maksymalnym 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 3.1.4 W przypadku braku możliwości stawienia się na zarezerwowane zajęcia, osoba, która wykupiła karnet ma obowiązek do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji w danym dniu (do 4 godzin przed rozpoczęciem zajęć) w innym przypadku rezerwację uznaje się za wykorzystaną.

 

§ 3.1.5 Warunkiem wykorzystania zaległych wejść z karnetu, którego ważność już wygasła jest zakup kolejnego karnetu o tej samej wartości lub wyższej w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego. Zaległe wejścia można wykorzystać tylko w terminie ważności kolejnego wykupionego karnetu. Nie dotyczy promocji.

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 4.1 Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra członków Klubu.

 

§ 4.2 W przypadkach, w których Klub będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem członków zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.

 

§ 4.3 Za szkody wyrządzone Członkom na terenie Klubu, Klub odpowiada na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

 

§ 4.4 Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

 

§ 4.5 Zmiany regulaminu, oraz cennika Klubu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji.

 

§ 4.6 Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.

Pliki do pobrania: